Αναπαράσταση του Πυροφανιού στον Μαραθιά, στις 22 Ιουλίου 2023, 21.00